POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych.

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Prasowalnia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 204
04-036 Warszawa
KRS: 0000782343
zwana w dalszej części regulaminu „Prasowalnią”. W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować drogą elektroniczną na adres poczty rodo@prasowalnia.pl.

II. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
a. wykonywania zawartej z nami umowy, w tym obsługi procesu reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
b. informowania Państwa o naszych akcjach marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
c. udzielania Państwu odpowiedzi na pytania przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, emaila lub telefonu przed zawarciem z nami umowy

2 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
d. w celu ustalenia i dochodzenia naszych praw oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
e. przechowywanie przez nas dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

III. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. pracownikom i współpracownikom – w szczególności w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności;
b. podmiotom obsługującym naszą działalność, w tym w obszarze prawnym, księgowym, informatycznym, marketingowym, itp. – w szczególności w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności.

IV. Jak długo Państwa dane osobowe są przetwarzane?
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a. w związku z zawarciem umowy w zakresie świadczonych przez nas usług lub w związku ze zgłaszanymi nam reklamacjami dotyczącymi wykonywania umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten
określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu, gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego);
b. w związku informowaniem Państwa o naszych akcjach marketingowych i promocyjnych oraz w związku z udzielaniem Państwu odpowiedzi na pytania przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, emaila lub telefonu przed zawarciem z nami umowy – do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, gdy sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały;
c. w celach dowodowych dla ustalenia istnienia naszych praw, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego);
d. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej).

V. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:
a. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania danych;
c. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym;) jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– cofniecie Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– wniesiecie Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiecie Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

d. ograniczenia przetwarzania danych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
– sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
–przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli
skorzystacie Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej administratorowi władzy publicznej; w takiej
sytuacji należy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

f. przenoszenia danych:
– macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody, możecie też zlecić nam przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego:
– jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
– w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

VI. Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych?
W celu wykonania swoich praw wystarczy, że napiszą Państwo do nas na adres email:
rodo@prasowalnia.pl lub adres poczty tradycyjnej: Prasowalnia.pl Sp. z o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 72 lok. 204; 04-036 Warszawa. Przed realizacją Państwa uprawnień
będziemy się musieli zweryfikować Państwa tożsamość.

VII. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest warunkiem jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie będziemy mogli przystąpić do wykonywania umowy z Państwem.

VIII. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
profilowane?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

0
Koszyk